Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit Thermo Universal

Κονίαμα συγκόλλησης και οπλισμένης βασικής στρώσης CERESIT Thermo Universal

Εφαρμόζεται για τη συγκόλληση και την οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος πλακών EPS, XPS και πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Υλικό πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm.

  • ινοπλισμένο
  • πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
  • ανθεκτικό σε κρούσεις
  • υδρατμοπερατό
  • ανθεκτικό στον παγετό και στις θερμοκρασιακές μεταβολές

Σύσταση: Μίγμα τσιμέντου με ορυκτά υλικά πλήρωσης και τροποποιητές
Πυκνότητα: περίπου. 1.4 kg/dm3
Αναλογία ανάμιξης: 5.0÷5.5 l νερού ανά 25 kg
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C – Ανοιχτός χρόνος: περίπου 90 λεπτά
Αντοχή στη θλίψη: ≥ 12 N/mm2 (CS IV) σύμφωνα με EN 1015-11:2001+A1:2007
Αντοχή στην κάμψη: ≥ 4.0 N/mm2 σύμφωνα με EN 1015- 11:2001+A1:2007
Πρόσφυση σύμφωνα με ETAG 004:
Σε σκυρόδεμα > 0.25 MPa
Σε πλάκες EPS > 0.08 MPa
Σε πλάκες XPS > 0.08 MPa
Σε πετροβάμβακα > 0.08 MPa
Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες : < 0.5 kg/m2 σύμφωνα με ETAG 004
Πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων κατόπιν ωρίμανσης: ≥ 0.08 MPa σύμφωνα με ETAG 004
Αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με EN 13501-1:
B – s1, d0 σε σύστημα: Ceresit Ceretherm Universal EPS
B-s2, d0 σε σύστημα: Ceresit Ceretherm Universal XPS, Impactum
A2-s1, d0 σε σύστημα: Ceresit Ceretherm Universal MW

 

Προβλεπόμενη κατανάλωση:
EPS, XPS:
Για στερέωση πλακών: περίπου 5.0 kg/m2
Οπλισμένη στρώση: περίπου. 4.0 kg/m2
Στρώση εξομάλυνσης: περίπου 1.0 kg/m2
Πετροβάμβακας:
Στερέωση πλακών: περίπου. 5.0 kg/m2
«Αστάρωμα» πλακών: περίπου 1.0 kg/m2
Οπλισμένη στρώση: approx. 4.0 kg/m2

Στρώση εξομάλυνσης: περίπου. 1.0 kg/m2

Χάρτινοι σάκοι: 25 kg

Διάρκεια ζωής/ Αποθήκευση: Έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται σε παλέτες σε ξηρές δροσερές συνθήκες και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.