Εξωτερική Θερμομόνωση

Ceresit Thermo Universal

Κονίαμα συγκόλλησης και οπλισμένης βασικής στρώσης CERESIT Thermo Universal

Εφαρμόζεται για τη συγκόλληση και την οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος πλακών EPS, XPS και πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Υλικό πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm.

 • ινοπλισμένο
 • πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
 • ανθεκτικό σε κρούσεις
 • υδρατμοπερατό
 • ανθεκτικό στον παγετό και στις θερμοκρασιακές μεταβολές
 • Σύσταση: Μίγμα τσιμέντου με ορυκτά υλικά πλήρωσης και τροποποιητές
 • Πυκνότητα: περίπου. 1.4 kg/dm3
 • Αναλογία ανάμιξης: 5.0÷5.5 l νερού ανά 25 kg
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C – Ανοιχτός χρόνος: περίπου 90 λεπτά
 • Αντοχή στη θλίψη: ≥ 12 N/mm2 (CS IV) σύμφωνα με EN 1015-11:2001+A1:2007
 • Αντοχή στην κάμψη: ≥ 4.0 N/mm2 σύμφωνα με EN 1015- 11:2001+A1:2007
 • Πρόσφυση σύμφωνα με ETAG 004:
  Σε σκυρόδεμα > 0.25 MPa
  Σε πλάκες EPS > 0.08 MPa
  Σε πλάκες XPS > 0.08 MPa
  Σε πετροβάμβακα > 0.08 MPa
 • Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες : < 0.5 kg/m2 σύμφωνα με ETAG 004
 • Πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων κατόπιν ωρίμανσης: ≥ 0.08 MPa σύμφωνα με ETAG 004
 • Αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με EN 13501-1:
  B – s1, d0 σε σύστημα: Ceresit Ceretherm Universal EPS
  B-s2, d0 σε σύστημα: Ceresit Ceretherm Universal XPS, Impactum
  A2-s1, d0 σε σύστημα: Ceresit Ceretherm Universal MW

 

Προβλεπόμενη κατανάλωση:
EPS, XPS:
Για στερέωση πλακών: περίπου 5.0 kg/m2
Οπλισμένη στρώση: περίπου. 4.0 kg/m2
Στρώση εξομάλυνσης: περίπου 1.0 kg/m2
Πετροβάμβακας:
Στερέωση πλακών: περίπου. 5.0 kg/m2
«Αστάρωμα» πλακών: περίπου 1.0 kg/m2
Οπλισμένη στρώση: approx. 4.0 kg/m2

Στρώση εξομάλυνσης: περίπου. 1.0 kg/m2

Χάρτινοι σάκοι: 25 kg

Διάρκεια ζωής/ Αποθήκευση: Έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται σε παλέτες σε ξηρές δροσερές συνθήκες και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...