Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo R-050-AL

Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo R-050-AL είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων.

Ο πετροβάµβακας FIBRANgeo R-050-AL ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαµβάκων για µόνωση κτηριακών κατασκευών, συσκευών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13162 και ΕΝ 14303 (MW – Mineral Wool insulation products). Ο πετροβάµβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες µονωτικό υλικό, αναγνωρισµένο διεθνώς για τις θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συµπεριφορά του σε υψηλές θερµοκρασίες και στη φωτιά.

Ο πετροβάµβακας FIBRANgeo R-050-AL παράγεται από ορυκτά πετρώµατα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάµινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Οι ίνες του πετροβάµβακα, µε την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισµό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαπωθητικότητα. Τέλος οι ίνες µορφοποιούνται σε ρολά και συσκευάζονται µε θερµοσυγκολούµενη µεµβράνη πολυαιθυλενίου σε ρολά και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καµίνου και όχι υψικαµίνου µε ορυκτά καύσιµα, που χρησιµοποιούν οι περισσότεροι παραγωγοί πετροβάµβακα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκποµπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Το ρολό πετροβάµβακα µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα FIBRANgeo R-050-AL εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, σε Η/Μ εγκαταστάσεις, στη βιοµηχανία, σε πλοία και άλλα µεταφορικά µέσα.

Στο ενδιάµεσο κενό δοµικών στοιχείων όπως:

 • Ανάµεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή µεταλλικής στέγης
 • Επάνω σην οριζόντια οροφή κεκλιµένης στέγης
 • Ανάµεσα στα καδρόνια ξύλινου δαπέδου
 • Τοίχοι ξηράς δόµησης (π.χ γυψοσανίδας, τσιµεντοσανίδας, ξύλινοι)
 • Επένδυση τοίχου ή οροφής µε διάτρητες πλάκες ξηράς δόµησης (π.χ γυψοσανίδας, µεταλλική, ξύλινη)

Σε βιοµηχανικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως:

 • Αεραγωγοί
 • Σωληνώσεις
 • Καπναγωγοί
 • ∆εξαµενές, θερµοδοχεία
 • Εναλλάκτες θερµότητας
 • Φούρνοι
 • Ηλιακοί συλλέκτες
Τεχνικά Χαρακτηρηστικά Σύµβολο

EN 13162

Μονάδα µέτρησης Τιµή Πρότυπο EN
∆ηλωµένος Συντελεστης Θερµικής Αγωγιµότητας

στους 100C

λD W/(mK) 0,035 EN 13162

EN 12667

EN 12939

Ονοµαστικό πάχος dN mm 30 – 80 EN 823
Κατηγορία συµπεριφοράς στη φωτιά Class Α1 (Άκαυστο) ΕΝ 13501-1
Θερµοκρασία µάλθωσης των ινών οC >1000 DIN 4102-17
Ειδική θερµότητα c kJ/kg*K 1,03 ISO 10456
Aνοχή πάχους Τ Class Τ4 (-3, +5 mm) EN 13162
Αντοχή σε εφελκυσµό παράλληλα στις όψεις σt kPa 5 (χωρίς AL) EN 1608
Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες WS kg/m2 <1 EN 1609
Απορρόφηση νερού σε 28 ηµέρες WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
Αντίσταση στη διάχυση υδρατµών Z m2 hPa/mg >150 EN 12086

ISO 10456

Συντελεστής αντίστασης στη ροή αέρα, r AFr kPa s/m2 30 (χωρίς AL) EN 29053
Σταθµισµένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης, αw (πάχος πλακών 50 mm) AW

NRC

0,70Κατηγορία C 0,80 EN ΙSO 11654 EN ISO 354
Ονοµαστική πυκνότητα, ρ kg/m3 50 EN 1602

 

Ονοµαστικό πάχος dN mm 30 40 50 60 70 80 EN 823
Θερµική αντίσταση RD m2 K/W 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 EN 13162
Πάχος

[mm]

Πλάτος

[mm]

Μήκος

[mm]

Ποσότητα / Ρολό [m2]
30 1000 9.000 9,00
40 1000 8.000 8,00
50 1000 6.000 6,00
60 1000 6.000 6,00
70 1000 5.000 5,00
80 1000 5.000 5,00

Ίσως σας ενδιαφέρουν...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.