Ινώδη Μονωτικά Υλικά

FIBRANgeo R-050-AL

Το FIBRANgeo R-050-AL είναι ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνης αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα και παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων.

Ο FIBRANgeo R-050-AL ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαµβάκων, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13162 και ΕΝ 14303. Ο πετροβάµβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες µονωτικό υλικό, με θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες, καθώς και άριστη συµπεριφορά σε υψηλές θερµοκρασίες και στη φωτιά.

Οι πετροβάµβακες παράγονται από ορυκτά πετρώµατα. Αυτά αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάµινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισµό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαπωθητικότητα. Τέλος οι ίνες µορφοποιούνται σε ρολά και συσκευάζονται µε θερµοσυγκολούµενη µεµβράνη πολυαιθυλενίου σε ρολά και παλέτες. Η χρήση ηλεκτρικής καµίνου και όχι υψικαµίνου µε ορυκτά καύσιµα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκποµπή αέριων ρύπων.

Το ρολό πετροβάµβακα µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα FIBRANgeo R-050-AL εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, σε Η/Μ εγκαταστάσεις, στη βιοµηχανία, σε πλοία και άλλα µεταφορικά µέσα.

Στο ενδιάµεσο κενό δοµικών στοιχείων όπως:

 • Ανάµεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή µεταλλικής στέγης
 • Επάνω σην οριζόντια οροφή κεκλιµένης στέγης
 • Ανάµεσα στα καδρόνια ξύλινου δαπέδου
 • Τοίχοι ξηράς δόµησης (π.χ γυψοσανίδας, τσιµεντοσανίδας, ξύλινοι)
 • Επένδυση τοίχου ή οροφής µε διάτρητες πλάκες ξηράς δόµησης (π.χ γυψοσανίδας, µεταλλική, ξύλινη)

Σε βιοµηχανικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως:

 • Αεραγωγοί
 • Σωληνώσεις
 • Καπναγωγοί
 • ∆εξαµενές, θερµοδοχεία
 • Εναλλάκτες θερµότητας
 • Φούρνοι
 • Ηλιακοί συλλέκτες
Τεχνικά Χαρακτηρηστικά Σύµβολο

EN 13162

Μονάδα µέτρησης Τιµή Πρότυπο EN
∆ηλωµένος Συντελεστης Θερµικής Αγωγιµότητας

στους 100C

λD W/(mK) 0,035 EN 13162

EN 12667

EN 12939

Ονοµαστικό πάχος dN mm 30 – 80 EN 823
Κατηγορία συµπεριφοράς στη φωτιά Class Α1 (Άκαυστο) ΕΝ 13501-1
Θερµοκρασία µάλθωσης των ινών οC >1000 DIN 4102-17
Ειδική θερµότητα c kJ/kg*K 1,03 ISO 10456
Aνοχή πάχους Τ Class Τ4 (-3, +5 mm) EN 13162
Αντοχή σε εφελκυσµό παράλληλα στις όψεις σt kPa 5 (χωρίς AL) EN 1608
Απορρόφηση νερού σε 24 ώρες WS kg/m2 <1 EN 1609
Απορρόφηση νερού σε 28 ηµέρες WL(P) kg/m2 <3 EN 12087
Αντίσταση στη διάχυση υδρατµών Z m2 hPa/mg >150 EN 12086

ISO 10456

Συντελεστής αντίστασης στη ροή αέρα, r AFr kPa s/m2 30 (χωρίς AL) EN 29053
Σταθµισµένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης, αw (πάχος πλακών 50 mm) AW

NRC

0,70Κατηγορία C 0,80 EN ΙSO 11654 EN ISO 354
Ονοµαστική πυκνότητα, ρ kg/m3 50 EN 1602

 

Ονοµαστικό πάχος dN mm 30 40 50 60 70 80 EN 823
Θερµική αντίσταση RD m2 K/W 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 EN 13162
Πάχος

[mm]

Πλάτος

[mm]

Μήκος

[mm]

Ποσότητα / Ρολό [m2]
30 1000 9.000 9,00
40 1000 8.000 8,00
50 1000 6.000 6,00
60 1000 6.000 6,00
70 1000 5.000 5,00
80 1000 5.000 5,00

Ίσως σας ενδιαφέρουν...