Προϊόντα Οδοποιίας

BITUMIX

Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα BITUMIX/ασφαλτικά

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα BITUMIX

Το bitumix είναι έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα, από ειδικής σύνθεσης ασφαλτικό συνδετικό υλικό. Εφαρµόζεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρµογής ή η ανάµιξη του υλικού. Η εφαρµογή του bitumix δεν απαιτεί ειδικευµένο προσωπικό ή ειδικό εξοπλισµό και η επισκευασµένη επιφάνεια, αποδίδεται άµεσα στην κυκλοφορία. Η χρήση του είναι ακίνδυνη. Το bitumix, µετά την εφαρµογή του δεν επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή.

Επίσης, µετά την χρήση του, παραµένει για µακρύ χρονικό διάστηµα, χωρίς να δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία. Δεν παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών-διαστολών, δεν αποκολλάται από το οδόστρωµα και δεν παρασύρεται από τα ελα- στικά των αυτοκινήτων. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, δεν επη- ρεάζεται από άλατα του υπεδάφους προσβάλλεται όµως από οργανικούς διαλύτες και λάδια.

 

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Για την µόνιµη και άµεση επισκευή σε λακκούβες και φθορές σε:

  • Αστικούς, επαρχιακούς, εθνικούς δρόµους και σε αυτοκινητόδροµους υψηλών ταχυτήτων.
  • Γέφυρες, χώρους στάθµευσης, αυλές εργοστασίων, νοσοκοµείων, σχολείων κλπ.
  • Διαµόρφωση εµποδίων σε δρόµους χαµηλών ταχυτήτων (σαµαράκια), εξοµαλύνσεις σε χώρους parking (ράµπες).
  • Επισκευές οδοστρωµάτων από δειγµατοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους, (καρότα).
  • Επισκευή φθορών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περίπου 25kg/m² σε 1cm βάθους.

Δείτε το tds παρακάτω

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία ή σάκους των 25kg. Το bitumix µπορεί να αποθηκευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε στεγασµένο χώρο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 1272/2008. Το υλικό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν παρουσιάζει καµία τοξικότητα. Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύµατα. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Να µη απορρίπτεται στο περιβάλλον. Μόνο για επαγγελµατική χρήση. Αναλυτικότερες προφυλάξεις στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS).

Ίσως σας ενδιαφέρουν...